Práce v éře socialismu

Spolu s nástupem do práce získaly ženy vlastní finanční prostředky a ekonomickou nezávislost, což nebylo do roku 1945 automatické. Součástí politického programu poválečného socialismu v Československu bylo zrovnoprávnění žen a mužů.

Zaměstnanost žen
v poválečném období až do 60. let

50. léta byla ve znamení náboru žen do zaměstnání a do průmyslu. V 60. letech zásadně roste vzdělanost žen a jejich kvalifikace. Práce v domácnosti však neubývá a nedaří se ji přesunout do veřejných služeb. Ženy tak chodí do práce a zároveň se plně se starají o rodinu. Jsou proto čím dál tím vyčerpanější a jejich ochota mít více dětí klesá. Postupně se prodlužuje mateřská dovolená až na tři roky.

nábor žen do průmyslu a zemědělství

vzdělanost žen

ženy v domácnosti

 • Mimořádná situace poválečné obnovy si vyžádala, aby ženy nastoupily do práce. Stát rozhodoval, jaká odvětví se mají rozvíjet a kam je třeba nasměrovat nové pracovní síly, kterých byl nedostatek (tzv. plánované hospodářství nebo centrální plánování). V Československu celkově ubylo obyvatelstva. Přispěly k tomu válečné ztráty, odsun německého obyvatelstva z pohraničí a také to, že se z koncentračních táborů nevrátilo velké množství židovského obyvatelstva.
   

 • Probíhal cílený nábor žen pro průmysl i pro obnovu společnosti. Ženy, které byly do té doby v domácnosti, měly nastoupit do práce.
   
 • Zavedlo se právo na práci, ale rovněž povinnost pracovat. Pracovní povinnost platila pro všechny občany a občanky po ukončení povinné školní docházky v 15 letech.

Dobové agitační plakáty
zdroj: internet

 • Součástí socialistické politiky rovnoprávnosti byl pojem nová socialistická žena. Tu systém viděl v pozici pracovnice, uvědomělé občanky a matky. Tento pohled propagoval např. časopis Vlasta, ve kterém se na titulních stránkách objevovaly ženy v povolání traktoristek, jeřábnic nebo soustružnic.  
   
 • Byl uzákoněn princip, že za stejnou práci náleží ženám a mužům stejná odměna.
   
 • Na konci 50. let se výrazně snížila porodnost.

Hana D. (*1942):
„V Mostu nebyla práce pro ženský“

audio (cca 1,5 min.)


Vývoj počtu žen v domácnosti v Československu
zdroj Český statistický úřad, ženy v domácnosti

Vývoj počtu narozených dětí 1945–1955
zdroj: Historická statistická ročenka ČSSR 1985, vlastní zpracování

zdroj: ČTK

Zaměstnanost žen v průběhu 60. let

 • Nadále roste zaměstnanost žen, které tvořily 90 % přírůstku všech pracovních sil. Na zvýšení zaměstnanosti má vliv nabídka pracovních příležitostí, větší dostupnost zařízení péče o děti i zlepšující se vybavenost domácností.
   
 • Výrazně se dále snižuje počet žen v domácnosti.
   
 • Roste vzdělanost žen; ženy častěji než muži dosahovaly úplného středního vzdělání.

80. léta - ženy v zemědělství
zdroj: soukromý archiv

 • Ženy jsou velmi ekonomicky aktivní i z toho důvodu, že je třeba zajistit dostatek financí v rodině. Rodina potřebovala jak plat muže, tak ženy. Ideálním měsíčním platem tehdy bylo 500 Kčs v průměru na hlavu. Rodiny, ve kterých žena nechodila do práce, měly zhruba jen 410 Kč na hlavu.
   
 • Ženy intenzivně vnímají své zatížení zaměstnáním a péčí o rodinu a domácnost, viz dvojí směna. Ozývají se hlasy, které volají po tom, aby ženy odešly z pracovního trhu a zůstaly doma s dětmi. Z expertních debat nakonec vzešla nová koncepce rodinné politiky, která byla realizována počátkem 70. let.
   
 • Začal platit vůbec první zákoník práce. Ten potvrdil stávající stav zakazující ženám noční práci; zaměstnavatelé měli nově povinnost vytvářet pracovní místa pro ženy (rok 1966).

Srovnání podílu zaměstnaných žen v roce 1968 mezi státy
zdroj: Marie Bahenská, Libuše Heczková, Dana Musilová. 2017. Nezbytná, osvobozující, pomlouvaná. O ženské práci. Hradec Králové: VEDUTA.

Vývoj počtu žen v domácnosti v Československu (1950–1991)
Zdroj: zdroj Český statistický úřad, ženy v domácnosti

Vzdělání žen v letech 1650–1980
Zdroj: Historická statistická ročenka ČSSR, vlastní zpracování

Zaměstnanost žen v době normalizace
(70. léta až rok 1989)

V 70. letech se více zdůrazňuje tradiční rodina. Rostou přídavky na děti, rozšiřují se možnosti novomanželských půjček. Role matky se v té době považuje za nezastupitelnou. 

 • Po násilném potlačení reformního hnutí bylo z práce často z politických důvodů vyhozeno přes půl milionu mužů a žen. Řada žen a mužů musela odejít z kvalifikovaných pozic k manuální a špatně placené práci. (Marie V. kapitola 5 jak jsem škrábala špínu z vajec)
   
 • Československo se vyznačuje mimořádně vysokou zaměstnaností žen. Ženy tvořily téměř polovinu všech pracujících.
   
 • Podíl vysokoškolaček je vysoký. Vysokoškolské vzdělání však neznamená automaticky lepší pracovní uplatnění.
   
 • Zatímco v 50. letech zdůrazňuje režim roli žen jako pracovnic, dělnic a občanek, období normalizace je vidí zejména jako matky a manželky. Celkově se posiluje konzervativní vnímání ženy jako pečovatelky a manželky.

zdroj: soukromý archiv

Vývoj počtu žen pracujících v národním hospodářství
Zdroj: Historická statistická ročenka ČSSR 1985, vlastní zpracování

Prozkoumejte další témata

bydlení | domácnost
oblékání | volný čas
zájmové organizace

ženská hnutí
ženy v disentu
veřejná angažovanost žen

partnerství a rodina
vzdělání a výchova
sexualita