---

Československá historie v příbězích každodenního života

o projektu

Cílem projektu je představit dětem na základních školách život v Československu mezi lety 1945 a 1990 z pohledu žen. Vycházíme z rozhovorů, které byly natočené na konci 90. let a které má Gender Studies, o.p.s. ve svém archivu. Tyto nahrávky zachycují životní zkušenosti a názory žen narozených v letech 1920-1960. Zajímá nás každodennost, tedy např. kam chodily do školy, na jakých místech pracovaly, jak zvládaly péči o děti, domácnost, jaké byly vztahy v rodinách, jaké měly zájmy, jak bydlely, jestli byly zdravé nebo se potýkaly s nějakými zdravotními problémy.

Vznikne výuková platforma, která obohatí výuku moderních dějin o příběhy žen, jejichž zkušenosti se běžně nedostávají do učebnic dějepisu nebo dokumentárních filmů. Skrze rozhovory s ženami se žákům a žákyním přiblíží historie 20. století z pohledu konkrétních životů a osobních zkušeností, které jsou odlišné od klasické interpretace dějin, která dává důraz zejména na výklad politických a vojenských událostí.

Děti se seznámí s historiografickou metodou oral history, tedy ústní historií neboli vyprávěnými dějinami. Jedná se o inspirativní výukovou metodu, která podporuje aktivní vstupování studujících do získávání znalostí o konkrétním tématu nebo období. Tato metoda navíc není navázána pouze na výuku dějepisu, ale lze ji využít ve výchově k občanství, ve výtvarné výchově, nebo ve výuce ICT.

tým

Projekt je realizován v partnerství organizací Gender Studies, o.p.s.DÍLNA Organic Net, s.r.o

Johana Jonáková

Vedoucí projektu Československo v paměti žen. Koordinuje celý projekt, vede odborný tým, který zpracovává obsahovou stránku platformy, propojuje Gender Studies, o.p.s. s partnerem projektu Dílna Organic NET.

Dana Musilová

Metodička projektu je specialistkou na téma žen v moderní historii ČSR. Je profesorkou Historického ústavu FF Univerzity Hradec Králové s pedagogickou praxí na VŠ přes 21 let. V 90. letech spolupracovala na mezinárodním projektu Paměť žen, z jehož archivu projekt čerpá.

Pavla Frýdlová

Metodička archivu Paměť žen, u jehož zrodu v roce 1998 sama stála. Vedla 10 let celý projekt. Je autorkou řady knih, které vycházejí z rozhovorů získaných v rámci původního projektu. (např. Ženská vydrží víc než člověk, Ženám patří půlka nebe, Ženy v bílém)

Marie Mrvová

Orální historička, zodpovídá za analýzu stávajících i vedení nových rozhovorů, má na starosti vznik metodiky k využití orální historie ve výuce dějepisu.

Jan Dufek

Vedoucí kreativního týmu, režisér a dramaturg příběhů a celé platformy, společně s Johanou hlavní duše projektu.

Tomáš Červenka

Grafik a designér s mnoha lety zkušeností. Zodpovídá za grafický vzhled projektu, přehlednost, srozumitelnost a jednoduchost, která oevře dveře budoucím uživatelům. 

harmonogram

2020

• realizace 20 nových rozhovorů s ženami narozenými v letech 1950 – 1965
• sběr dokumentů týkajících se práce, reality všedního dne, veřejného a politického života žen, zdraví
• návrh struktury platformy a její využití při výuce dějepisu

 

2021

• audiovizuální zpracování příběhů deseti žen
• provázanost příběhů/rozhovorů s tématy (práce, realita všedního dne, veřejný a politický život, zdraví)
• programování a naplnění platformy příběhy žen a kontextovými dokumenty

 

2022

• pilotáž na školách
• finalizace, oponentura

paměť žen